gladdyontherise's 2011 Topps Game Day #GD-SB - Sam Bradford