ocsportscards's 2001-02 Topps Chrome - [Base] - Refractors #149 - Ilya Kovalchuk