myonemit's 2003 Bowman Chrome - [Base] #343 - Bobby Basham