cBraund's 2009 Upper Deck Icons - Movie Icons Lettermen #ML-SB - Scott Bakula /25