cBraund's 2009-10 Bowman '48 - [Base] - Blue #36 - Kobe Bryant /1948