bw12117's 2007-08 Topps - [Base] - 1957-58 Variations #24 - Kobe Bryant