Yanks16's 2012 Leaf Metal Draft - [Base] #BA-TR1 - Tanner Rahier