IndySportsCards's 2014 Panini Prizm World Cup - Eusbio Tribute #T-EUS - Eusebio