IndySportsCards's 2014 Upper Deck - [Base] #99 - Shayne Skov