IndySportsCards's 2012 Elite Extra Edition - Elite Series #20 - Nolan Fontana