2001 Yu-Gi-Oh! Premium Pack 4 - [Base] - Japanese #P4-04 - Dark Magic Curtain