1984 Sport Magazine - [Base] #7 - July (Tom Lasorda, Sparky Anderson, Whitey Herzog, Joe Torre)