2007 Razor - Poker Paraphernalia #SS-79 - Shannon Elizabeth