2007 Razor - Poker Paraphernalia #SS-85 - Amir Vahedi