2007 Razor - Poker Paraphernalia #SS-83 - Phil Hellmuth