2006 Razor Poker - [Base] #52 - Sammy Farha, Chris Moneymaker