1999 Pokemon - Intro (Bulbasaur) [Base] - Japanese #26 - Raichu

Explore: