1999 Pokemon - Intro Pack (Bulbasaur) [Base] - Japanese #26 - Raichu

Explore: