1999 Pokemon Base Set - [Base] - Japanese #003 - Venusaur

Explore: