2015-16 Upper Deck Portfolio - [Base] #289 - Black & White Art - Wayne Gretzky