2011-12 SE Real KHL - Vityaz Chekov #VIT 004 - Mikhail Chernov