2005-06 SP Authentic - SP Chirography #SP-IK - Ilya Kovalchuk /50