2003-04 Upper Deck - [Base] #456 - Mikhail Yakubov