2011 Leaf Metal Draft - [Base] #RC-BG1 - Blaine Gabbert