2000 Fleer Tradition - [Base] #352 - Dave Stachelski, Tom Brady