2003-04 Topps - Highlight Zone #HZ-20 - Kobe Bryant