2003-04 Topps Chrome - [Base] - X-Fractor #129.2 - Aleksandar Pavlovic (Serbian Language) /220