2003-04 Bowman Signature - [Base] - Rainbow #100 - Steve Blake /125