1998-99 SPx Finite - [Base] - Radiance #151 - Kobe Bryant /2025