1994-95 Topps Stadium Club - [Base] - 1st Day Issue #262 - Frank Brickowski