2006 Just Minors - Just Autographs - Autographs [Autographed] #52 - Erick San Pedro