2005 Donruss Timeless Treasures - [???] #RYM-49 - Travis Hafner