1993 Topps Stadium Club - [Base] - 1st Day Issue #460 - Eddie Zosky