1992 Topps - [Base] #126 - Rico Brogna, John Jaha, Ryan Klesko, Dave Staton