1992 Score - Factory Set Inserts #B15.1 - Carl Yastrzemski (Hobby)