1986 ProCards Ventura Gulls - [Base] #GLEZ - Glenn Ezell