1983 TCMA 1945 Play Ball - [Base] #29 - Eddie Basinski