rclayton100's 2003 Donruss Elite Aspirations #195 - Sammy Davis /78