pedro45kobe8's 1997 Press Pass [???] #HB4 - Reidel Anthony