pedro45kobe8's 1997 Press Pass [???] #B12 - Reidel Anthony