glen87's 2000 Fleer Tradition #352 - Dave Stachelski, Tom Brady