episcopo's 2012 Topps Chrome Refractor #201 - Earl Thomas