ekhobbyshop's 1989 Donruss - [Base] #31 - Gary Sheffield [BGS 8.5]