cBraund's 2009 Upper Deck Icons [???] #ML-SB - Scott Bakula /25