bw12117's 2007-08 Topps 1957-58 Variations #24 - Kobe Bryant