JackW22's 2002 Upper Deck Diamond Connection Bat Around #BA-INSH - Kazuhisa Ishii, Hideo Nomo, Tsuyoshi Shinjo, Shigetoshi Hasegawa