IndySportsCards's 2014 Upper Deck #99 - Shayne Skov