BonesJackson's 1983-84 Topps Album Stickers [???] #255 - Ron Francis