1987 Topps WWF Stickers #9 - Dino Bravo, Johnny V, Greg "The Hammer" Valentine