2007 Razor Poker Paraphernalia #SS-79 - Shannon Elizabeth