2007 Razor Poker Paraphernalia #SS-85 - Amir Vahedi